Drujba
ЧСУ "Дружба" - София (Начален и прогимназиален етап)
Контакти
Абонирайте се за е-бюлетина


Adr : жк. "Обеля" 2 ул. 106 ,3 София - България
Tel : 02/934 55 55
Fax : 02/934 55 55
E-mail : sofia@drujba.org
Пишете ни

Прием на ученици от чужбина

Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация

Процедура и необходими документи

Лицата, които желаят да им бъдат признати от завършен период или клас за класовете от VІІ до ХII включително, за етап от гимназиалната степен, както и признаването на средно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от чужди държави, следва да подадат следните документи:

 1. Заявление;
 2. Документ за училищно образование и/или професионална квалификация - в оригинал;
 3. Документ, в който се посочва какви права дава документът за училищно образование и/или професионална квалификация за продължаване на образованието - в оригинал;
 4. Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2;
 5. Превод на български език на документите от заклет преводач;
 6. Документ за последен завършен клас в българско училище;
 7. Документ за платена държавна такса - в оригинал;

При подаване на документите лицето представя , копие на лична карта и копия на пълния комплект документи по т. 5 (заверени от лицето с „Вярно с оригинала”), поради факта, че оригиналните документи се връщат на лицето, след издаване на удостоверението или уверението;

Подаване на документи

В РУО – София-град заявлението и документите може да се подадат от следните лица:

От физически лица – пълнолетни граждани:

 • лично - с документ за самоличност;
 • от родителитe на непълнолетни лица след представяне на оригинал на акт за раждане;
 • от други лица /влючително родители на пълнолетни лица/  – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в което изрично е посочено, че съответното лице е упълномощено, конкретно да подава заявление до РУО – София-град за признаване на завършен етап на училищно обучение, степени на образование или професионална квалификация.  
 • адвокат с изрично адвокатско пълномощно и копие от адвокатска карта, заверена към съответната година, съгласно чл.24, ал.1, т.3 от ЗА.

Заявлението по образец може да бъде подадено в деловодството на РУО – София-град – устно, по пощата или писмено в РУО – София-град, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа на адрес: гр.София, ул. „Антим I“ № 17, ет.4, ст.401, като за устните заявления се съставя протокол за приемането им.

Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец от датата на представяне на изискуемите документи. Този срок може да бъде удължен, в случай че подадените документи се окажат недостатъчни за вземане на решение и се налага съответната комисия да изиска допълнителна информация.

Учениците, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник или попечител) да повторят в българско училище последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя (настойника или попечителя) до директора на училището то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря.

В случай, че са налице нередности по представените документи и срокът за произнасяне на комисията съвпада с времето на учебните занятия, учениците от VII клас до последен гимназиален клас могат да посещават училище с разрешение на комисията, приела за разглеждане документите. За целта ученикът (родителят) подава молба до началника на РУО – София-град, като посочва училището, в което желае да продължи обучението си.

Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които са страни по Хагската конвенция – (с „Apostyle“).

Поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение – печат (с „Apostyle“) от компетентния орган в държавата, където той е издаден.
В случай, че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени „легализирани“ съгласно общоприетата процедура – да са заверени от министерство на външните работи на издаващата държава, след което легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.

Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които не са страни по Хагската конвенция:

Чуждите документи трябва да са удостоверени (заверени) от МВнР на издаващата държава, след което да се легализират от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея.
Удостоверяване (заверка) от МВнР на Република България на подписа на преводача – преводите на чуждите документи трябва да са извършени само от български преводачески фирми, които имат сключен договор с МВнР.

Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които са подписали с Република България двустранен договор за правна помощ (без „Apostyle“).
Разпоредбите на конвенцията не променят режима за освобождаване от легализация на документи, установен в подписаните от Република България двустранни договори за правна помощ, но без да бъдат снабдени с Апостил. В същото време няма пречка, документите да бъдат снабдени с Апостил, въпреки облекчения режим по конкретния договор за правна помощ.

Удостоверяване (заверка) от Министерство на външните работи на Република България на подписа на преводача – преводите на чуждите документи трябва да са извършени само от български преводачески фирми, които имат сключен договор с МВнР.

На основание чл. 300, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение, такси не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст – до 16 г.

Такси, които се внасят за признаване:


Държавна такса се събира за лица над задължителната училищна възраст -  16 г., като съгласно чл.4, ал.1 и 2 от Тарифата за таксите са, както следва:

 1. За признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави - 10 лв.
 2. За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение - 25 лв. /вкл. и за издаване на документ за завършена степен на образование, които да послужат пред органите КАТ/.

Държавната такса се внася по банков път в разплащателна сметка на Регионалното управление на образованието – София-град:

при: ОББ, клон
Княгина Мария Луиза” 
IBAN: BG57UBBS80023106075808
BIC кодът на банката е UBBSBGSF 

В платежния документ следва да са вписани:

 • трите имена на лицето, на което се признава завършен етап или степен на образование;
 • основание за плащане за признаване на клас/срок и степен на училищно образование, завършен /а в чуждата държава. 

Съгласно чл.61, ал.4 от Административно-процесуалния кодекс и с оглед подобряване качеството на административното обслужване в РУО – София-град, документите по признаването може да бъдат получени на мястото, където са подадени – РУО – София-град или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, отразено в заявлението. Заявители на услугата, изразили желание документите да бъдат получени чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна пощенска пратка или с международна препоръчана пощенска пратка, на адрес посочен в заявлението, заплащат услугата по цени, определени от „Български пощи“ ЕАД по сметка:
BG73 CECB 9790 1042 9257 00
BIC CECBBGSF ЦКБ АД, клон Химимпорт.

В платежния документ следва да са вписани:

 • трите имена на лицето, на което се признава завършен етап или степен на образование;
 • основание за плащане – използване на услугите, предлагани от български пощи ЕАД – пощенска пратка.

 

Drujba
Адрес : жк. "Обеля" 2 ул. 106 ,3 София - България
CopyRight@2014